Pravidla: Vikingové

Hra Vikingové je určena 2-4 hráčům. Oceňují ji jak zkušení hráči, tak ti příležitostní. Více o hře se dočtete v recenzi. Zde najdete celá pravidla hry.

Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí ten, kdo v šesti kolech hry nasbírá nejvíce zlata a cti.


HERNÍ MATERIÁL

 • 1 herní plán s otočným kolem
 • 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách)
 • 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)
 • 1 figurka začínajícího hráče
 • 4 pevniny (základy herních plánů hráčů)
 • 1 plátěný sáček (na dřevěné figurky)
 • 78 dřevěných Vikingů (13 v každé z barev: modrá = rybář, žlutá = zlatník, zelená = zvěd, červená = šlechtic, černá = bojovník, šedá = námořník)
 • 76 kartiček (62 kartiček ostrovů a 14 kartiček lodí), včetně čtyř startovních kartiček s odlišnou zadní stranou
 • 4 přehledy vyhodnocení pravidla a list s pravidly pro pokročilé hráče


PŘÍPRAVA HRY

Každý hráč dostane:
 • 1 pevninu (základ svého herního plánu).
 • 2 dřevěné kostičky barvy, kterou si vybere. Jednu z nich umístěte na pole číslo 10 na počítadle bodů, druhou umístěte na vyznačené místo nad vaší pevninou.
 • 1 startovní kartičku, kterou hráč umístí teprve ve chvíli, kdy dostane první kartičku z herního plánu (viz strana 3). Pokud hrajete v méně než čtyřech hráčích, přebývající startovní kartičky vraťte zpět do krabice.
 • Ve dvou hráčích 30 zlatých, ve 3 hráčích 25 zlatých, ve 4 hráčích 20 zlatých. Zbývající mince nechte vedle herního plánu v zásobě.
 • Přehled bodování.
Kromě toho:
 • Umístěte herní plán s otočným kolem doprostřed stolu. Na plánu jsou pole pro balíčky kartiček, kolo s poli nabídky a na okraji je počítadlo bodů.
 • 72 kartiček dobře promíchejte a skrytě rozdělte do šesti balíčků po 12 kartičkách. Tyto balíčky umístěte lícem dolů na šest polí vedle sebe na herním plánu.
 • Zbývající mince nechte vedle herního plánu, budou tvořit bank.
 • 78 figurek Vikingů dejte do sáčku a promíchejte.
 • Nejmladší hráč bude hru začínat a položí si před sebe figurku začínajícího hráče – vikingskou loď.

PRŮBĚH HRY

Hra se hraje na 6 kol. V každém kole bude rozebrán jeden z balíčků kartiček na herním plánu, zleva doprava, ve směru naznačeném šipkou. Na začátku každého kola vytvořte nabídku (12 kartiček a 12 figurek). Vezměte balíček kartiček nejblíže šipce a rozložte postupně lícem nahoru 12 kartiček na pole vedle otočného kola.

Kartičky vykládejte dle těchto pravidel:

 • První kartičku ostrova umístěte na pole vedle čísla 0 na kole, další kartičky ostrovů na následující pole vedle čísel 1, 2, 3, atd.
 • První kartičku lodi umístěte na pole vedle čísla 11 a další kartičky lodí na pole vedle čísel 10, 9, 8, atd.

Poté začínající hráč vytáhne ze sáčku 12 figurek. Tyto roztřiďte podle barev a umístěte na políčka vedle kartiček u otočného kola v pořadí naznačeném na herním plánu. Počínaje polem vedle čísla 0 vždy jednu figurku k jedné kartičce, vždy nejdříve všechny figurky jedné barvy, až pak další barvy. Na políčka vedle nejnižších čísel umístěte modré rybáře, dále žluté zlatníky, dále zelené zvědy, potom červené šlechtice, potom černé bojovníky a k nejvyšším číslům umístěte šedé námořníky. Pokud některá barva nebyla vytažena, přeskočte ji.

V průběhu kola hráči získávají jednotlivé kombinace (1 kartička a příslušná 1 figurka) a tyto umisťují ke svojí pevnině. Ve chvíli, kdy je všech 12 kombinací rozebráno, kolo končí a nastává vyhodnocení:

 • Po prvním, třetím a pátém kole hry nastává malé vyhodnocení.
 • Po druhém, čtvrtém a šestém kole nastává velké vyhodnocení.
 • Po šestém kole ještě navíc nastává závěrečné vyhodnocení.

ZÍSKÁNÍ KOMBINACE (KARTIČKY A FIGURKY)
Hráči se střídají na tahu po směru hodinových ručiček. Počínaje začínajícím hráčem musí každý hráč ve svém tahu získat právě jednu kombinaci kartičky a figurky. Za ni zaplatí cenu zobrazenou na otočném kole vedle této kombinace.

Získanou kombinaci musí hráč okamžitě umístit ke svojí pevnině. Kolo pokračuje do té doby, než jsou všechny kombinace rozebrány. (Například ve čtyřech hráčích získá každý hráč v průběhu každého kola 3 kombinace.)


Pro získávání kombinací platí tato pravidla:
 • Z pole vedle čísla „0“ lze vzít kombinaci pouze ve chvíli, kdy je figurka v této kombinaci poslední své barvy na herním plánu. Když se podíváte na příklad „kompletní nabídka“, hráč si v tuto chvíli může vzít například kartičku s bojovníkem za 8 zlatých, nebo kartičku s rybářem za 1 zlatý.
 • Ten, kdo nemá žádné zlaté, nebo jich nemá dost, aby mohl koupit nejlevnější kombinaci kromě té u čísla „0“, musí si vzít kombinaci od čísla „0“, bez ohledu na předchozí pravidlo.
 • Hráč může kdykoli zaplatit vítěznými body místo zlatých v poměru 1 bod za jeden zlatý. Proměněné vítězné body ihned odečtěte na počítadle bodů. Tímto způsobem se může kostička hráče na počítadle bodů vrátit až na hodnotu 0 bodů. Hráč nemůže být nikdy nucen proměňovat vítězné body na zlaté. Pokud nemá dost zlatých, může si kdykoli vzít kombinaci od čísla 0.

POHYB OTOČNÉHO KOLA
Kdykoli se vyprázdní pole u čísla 0, otáčejte kolem po směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud vedle pole s číslem 0 neleží některá ze zbývajících kombinací. Tím se sníží cena všech kombinací, které v tu chvíli leží na herním plánu.

Umisťování kartiček a figurek
Pevnina je základem herního plánu každého z hráčů. Jsou na ni naznačeny řady, do kterých se budou umisťovat jednotlivé kartičky (řady lodí, bojovníků, šlechticů, zvědů, zlatníků a rybářů). Do každé řady může být umístěn libovolný počet kartiček.

UMISŤOVÁNÍ KARTIČEK
V každém tahu hráč získá 1 kartičku a 1 figurku. Tyto musí ihned umístit ke svojí
pevnině.

Získá-li hráč kartičku lodi, musí ji umístit do horní řady:
První tři lodě, které hráč v průběhu hry získá, musí umístit na první tři pole v řadě (od pevniny). Je jen na hráči, v jakém pořadí tato tři pole obsadí. Další lodě musí být umístěny na následující pole, vždy přímo vedle předchozí lodě.

Získá-li hráč kartičku ostrova, musí ji umístit do jedné z dalších pěti řad při dodržení následujících pravidel:

 • Kartička ostrova musí být vždy přiložena alespoň jednou stranou k pevnině nebo k jiné kartičce ostrova.
 • Všechny kartičky ostrovů mají jasně danou orientaci (levý okraj, střed, pravý okraj ostrova) a není povoleno je otáčet (například levým okrajem ostrova ostrov na pravé straně dokončit).
 • Není povoleno kartičku položit tak, aby na některé straně na sebe nenavazovaly druhy krajiny (moře na ostrov). Je třeba, aby vždy, na všech stranách kartičky navazovalo moře na moře a ostrov na ostrov.
 • Nemůžete-li kartičku v danou chvíli přiložit, vraťte ji do krabice a figurku získanou spolu s ní umístěte na pevninu, pro přehlednost na obrázek Vikinga příslušné barvy.

Pozor: Ve chvíli, kdy umístíte svoji první kartičku ostrova nebo lodě, současně umístěte i svoji startovní kartičku. Tyto dvě kartičky nemusejí navazovat na sebe, ale pro umístění obou musí být dodržena zmíněná pravidla.

UMISŤOVÁNÍ FIGUREK

 • Pokud je právě získaná kartička ostrova umístěna do řady, která odpovídá barvě právě získané figurky, umístěte právě získanou figurku na právě umístěnou kartičku. (například žlutá figurka zlatníka do řady zlatníků). Ve chvíli, kdy je figurka na kartičku ostrova umístěna, zůstává na tomto místě až do konce hry. Pokud hráč nechce tímto způsobem figurku na ostrov umístit, může ji umístit na pevninu na obrázek Vikinga příslušné barvy.
 • Pokud právě získaná kartička je umístěna do řady, která neodpovídá barvě právě získané figurky, umístěte figurku vždy na pevninu. Hráč nemusí umístit kartičku do odpovídající řady, i pokud je to možné. Figurky umístěné na pevnině mohou být později, na začátku velkého vyhodnocení, převezeny pomocí námořníků na ostrovy.
 • Figurka, která byla získána společně s kartičkou lodě, musí být umístěna na pevninu. Může být na ostrovy převezena pomocí námořníků až později.
 • Je-li získaná figurka námořník, bude vždy umístěna na své místo na pevnině.
 • Na jedné kartičce ostrova může vždy stát jen jedna figurka.
 • Figurky mohou stát pouze v odpovídajících barevných řadách.
 • Nikdy nebudete pokládat kartičky k pevninám soupeřům, ani odtud kartičky brát.
 • Na pevnině může stát libovolný počet figurek.

VYHODNOCENÍ

Ve chvíli, kdy jsou vyprázdněna všechna pole u kola, nastává buď malé, nebo velké vyhodnocení. Body a zlaté získají hráči vždy pouze za figurky umístěné na ostrovech. Nezáleží na tom, zda jsou jednotlivé ostrovy dokončené nebo ne.

MALÉ VYHODNOCENÍ
Malé vyhodnocení nastává po 1., 3. a 5. kole hry. Za každého zlatníka umístěného na ostrově získává hráč 3 zlaté. Pokud je zlatník ohrožený lodí, nezíská za něj hráč žádné zlaté. (Ohrožení lodí viz velké vyhodnocení.)

VELKÉ VYHODNOCENÍ
Velké vyhodnocení nastává po 2., 4., a 6. kole hry. Všichni hráči, počínaje začínajícím hráčem, provedou následující akce a získají body. O počet získaných bodů ihned posuňte kostičky jednotlivých hráčů na počítadle bodů na herním plánu. Figurky se hodnotí po řadách odshora dolů.

1) Námořníci: Pouze na počátku velkého vyhodnocení mohou námořníci převážet ostatní figurky z pevniny na ostrovy. Každý námořník může převézt buď všechny figurky jedné barvy, nebo jednu figurku od každé z barev na volné kartičky ostrovů. Pro tyto figurky platí veškerá ostatní pravidla.

Na začátku každého velkého bodování mohou hráči využít libovolný počet námořníků. Je možné převážet pouze figurky z pevniny na ostrovy. S figurkami, které jsou na ostrovech, již není možné hýbat.

Námořníka, který byl využit k převozu figurek, odstraňte ze hry – vraťte zpět do krabice.
Na začátku posledního velkého vyhodnocení, po šestém kole, musí všichni hráči využít všechny námořníky, které k převozu figurek na volné kartičky ostrovů využít mohou.

2) Lodě: Lodě: Loď ohrožuje figurky, které stojí na kartičkách ostrovů ve sloupci kartiček pod ní. Ohrožení se vztahuje na všechny řady směrem dolů až k té, která barevně odpovídá plachtě lodi včetně této barvy. Figurka ohrožená lodí nepřináší během bodování žádné body ani zlaté. Pro přehlednost ohroženou figurku položte.

3) Bojovníci: Pokud stojí bojovník na kartičce ostrova přímo pod lodí, tato loď již žádné figurky neohrožuje. Loď je poražena a hráč za ni získává body nebo zlato, dle symbolu zobrazeného na kartičce lodě.

4) Šlechtici: Za každého šlechtice, který stojí na kartičce ostrova, získá hráč 2 body. Pokud je šlechtic ohrožený lodí, nezíská za něj hráč žádné body.

5) Zvědové: Za každého zvěda, který stojí na kartičce ostrova, získá hráč 1 bod. Kromě toho získává hráč ještě 1 bod za každého zlatníka a/nebo 1 bod za každého rybáře, kteří stojí na
kartičkách ostrova ve sloupci pod zvědem. Pokud je zvěd ohrožen lodí, nezíská za něj hráč žádné body, ani za zlatníka a rybáře pod ním bez ohledu na to, jestli jsou lodí ohroženi.

6) Zlatníci: Za každého zlatníka, který stojí na kartičce ostrova, získá hráč 3 zlaté. Pokud je zlatník ohrožen lodí, nezíská za něj hráč žádné zlaté.

7) Rybář: Samotní rybáři nemají při velkém vyhodnocení žádnou bodovou hodnotu. Jediný způsob, jak získat při velkém vyhodnocení body za rybáře, je pomocí zvědů (viz zvědové). Rybáři mohou ovšem přinést hráči poměrně velké množství bodů při závěrečném vyhodnocení.

Další kolo
Na konci kola postavte ležící figurky a posuňte figurku začínajícího hráče k hráči po levé ruce současného začínajícího hráče. Tento hráč začne příští kolo poté, co bude vytvořena nová nabídka.

Závěrečné vyhodnocení (přehled najdete na zadní straně přehledů vyhodnocení)
Poté co je rozebrán poslední balíček kartiček a proběhne velké vyhodnocení po šestém kole, následuje ještě závěrečné vyhodnocení. Hráči mohou na závěr hry získat (či ztratit) vítězné body ještě za následující:

 • Lodě: Za každou loď, pod kterou není umístěn bojovník, musí hráč odevzdat vítězné body, nebo zlaté, podle symbolu na této kartě lodě. Má-li hráč odevzdat zlaté a nemá jich dost, musí místo nich odevzdat vítězné body v poměru 1:1.
 • Zlaté: Za každých 5 zlatých dostane hráč 1 vítězný bod. Tyto zlaté odevzdá, zbylé zlaté si nechá před sebou.

Námořníci: Hráč, kterému zůstalo na konci hry nejvíce námořníků, dostane 10 vítězných bodů. V případě shody získávají 10 bodů všichni hráči s nejvyšším počtem námořníků.

Pozor: Před posledním velkým vyhodnocením po šestém kole musejí všichni hráči využít všechny námořníky, které mohou využít k tomu, aby převezli ostatní figurky z pevniny na ostrovy.

 • Uzavřené ostrovy: Hráč, který má u své pevniny nejvíce uzavřených ostrovů, dostane 7 vítězných bodů. V případě shody získají 7 bodů všichni hráči, kteří mají nejvíce uzavřených ostrovů. Uzavřený ostrov je tvořen začátkem ostrova, koncem ostrova a libovolným počtem středových kartiček ostrova mezi nimi (bez mezer).
 • Nejdelší ostrov: Hráč, který má u své pevniny nejdelší uzavřený ostrov (složený z nejvíce kartiček ostrovů), dostane 5 vítězných bodů. V případě shody získají 5 bodů všichni hráči, kteří mají nejdelší uzavřený ostrov.

Přebytek nebo nedostatek jídla: Každý hráč spočítá všechny své figurky, na ostrovech, i na pevnině (včetně námořníků a včetně figurek ohrožených lodí). Všichni Vikingové by měli být zásobováni jídlem. Každý rybář, který není ohrožen lodí a stojí na ostrově, zásobuje sám sebe a ještě 4 další figurky (celkem tedy 5 figurek). Za každou figurku, kterou by hráč byl schopen zásobovat navíc (přebytek jídla), získá 2 vítězné body. Naopak za každou figurku, kterou hráč není schopen zásobovat (nedostatek jídla), 1 vítězný bod ztrácí.

Pokud je rybář ohrožen lodí nebo zůstal na pevnině, žádné jídlo nepřináší a naopak musí být sám zásobován.

Konec hry
Hra končí ihned po ukončení závěrečného vyhodnocení. Zvítězí hráč, který má nejvíce vítězných bodů. V případě shody zvítězí ten hráč, který má více zlatých. Pokud je i zde shoda, hráči se o vítězství dělí.

Taktické typy
Zejména na počátku hry hrají důležitou úlohu zlatníci. V průběhu celé hry je vždy dobré mít v zásobě nějaké zlaté, které vám zajistí více možností. Výhodné kombinace kartiček a figurek mohou být často na začátku poměrně drahé. Je dobré si počkat, až budou v průběhu kola levnější. Na druhou stranu je třeba si dát pozor, aby vámi vybranou kombinaci nevzal dříve některý z vašich spoluhráčů.

Pokud je ve hře kombinace, která je pro vás opravdu velmi potřebná, může se vyplatit zaplatit za ni více zlatých, nebo dokonce i nějaké vítězné body, pokud nemáte dost zlatých.

Není vždy nutné figurku ihned umístit na ostrov. Nebojte se dát figurku na pevninu a kartičku ostrova do jiné řady, kde se vám lépe hodí. Figurky lze převézt na ostrovy pomocí námořníků před velkým vyhodnocením.

Neporažené lodě vám mohou značně uškodit, pokud se vám ale lodě podaří porazit, mohou vám naopak přinést velmi cenné vítězné body a zlaté. Je tedy dobré si zajistit dostatek bojovníků.

Dejte pozor na to, že své první 3 lodě musíte umístit na první 3 pole v řadě lodí. Může být dobré například svoji první loď umístit až na třetí pole, neboť většinu kartiček na začátku hry umístíte spíše do prvních dvou sloupců, které tato loď neohrozí.

Námořníci mohou převážet ostatní Vikingy vždy pouze na počátku velkého vyhodnocení, tedy po 2., 4. a 6. Kole hry.

I když máte v průběhu hry bodovou ztrátu, nemusí být nic ztraceno. V průběhu závěrečného vyhodnocení můžete získat poměrně velký počet bodů, což může hru zvrátit. Důležité je nepodcenit zásobování jídlem a tedy mít dostatečný počet rybářů.

Sestavení herního plánu
Před první hrou připojte otočné kolo k hernímu plánu pomocí dvojice plastových dílků a podložné destičky. Na kolečko s větším průměrem položte herní plán, pak podložnou destičku a poté otočné kolo. Vše zpevněte vložením kolečka s menším průměrem a jeho zatlačením. (viz obrázek). Kolo pak již může zůstat sestaveno, není třeba jej znova sestavovat při každé další hře.

PRAVIDLA PRO POKROČILÉ HRÁČE

Pokud jste již několikrát Vikingy hráli, můžete využít tato pravidla, která do hry přinášejí ještě větší variabilitu a více taktických možností.

Pravidla pro pokročilé se od základní hry liší v několika bodech – umisťování figurek do nabídky, v pravidlech pro námořníky a tím, že je do hry přidána dražba začínajícího hráče a zapojeny zvláštní kartičky. Tato pravidla nemusejí být využita všechna zároveň, lze hrát jen některá z nich, velmi dobře funguje například hra se všemi pravidly kromě zvláštních kartiček.

Umisťování figurek do nabídky
Při tvorbě nabídky vytáhne začínající hráč z minulého kola (na začátku nejmladší) ze sáčku 13 figurek místo 12. Tyto figurky roztřídí podle barev a prozatím je neumístí na políčka vedle otočného kola, ale vedle herního plánu. V tuto chvíli je do průběhu kola přidána dražba začínajícího hráče.

Dražba začínajícího hráče
V tuto chvíli hráči draží o to, kdo se pro toto kolo stane začínajícím hráčem. Ke dražbě se používá zlatých. Kdo žádné zlaté nemá, může i v tuto chvíli zaplatit místo zlatých vítěznými body v poměru 1:1. Začínající hráč může učinit první nabídku, nemusí však nabídnout nic. Dokola, po směru hodinových ručiček, mají ostatní hráči možnost nabídku zvýšit. Kdo nechce (nebo nemůže) nabídku zvýšit, z dražby vypadává. Dražba probíhá dokola do té doby, než v ní zůstane pouze jeden hráč. Ten zaplatí svoji nabídku do banku - stává se pro toto kolo začínajícím hráčem a dostane figurku začínajícího hráče. Pokud žádný z hráčů nic nenabídne, začínajícím hráčem zůstává předcházející začínající hráč.

Začínající hráč vybere 1 z 13 vytažených figurek a vrátí ji zpět do sáčku. Zbývá tak 12 figurek, které budou nyní umisťovány k otočnému kolu, ovšem jiným způsobem než v základní hře.

Začínající hráč, stejným způsobem jako v základní hře, nyní umístí na pole vedle otočného kola 12 kartiček (kartičky ostrovů od nejnižších, kartičky lodí od nejvyšších čísel).

Začínající hráč nyní vezme všechny vytažené figurky jedné barvy a umístí je na políčka vedle otočného kola k nejvyšším číslům (viz příklad). Poté je na řadě další hráč po směru hodinových ručiček a učiní totéž – vezme všechny vytažené figurky od další z barev a umístí je na další pole v pořadí (viz příklad). Takto se pokračuje do té doby, než jsou všechny vytažené figurky umístěny.

Začínající hráč pak začíná kolo tím, že si vezme a zaplatí z herního plánu jednu kombinaci kartičky a figurky. Kolo probíhá stejným způsobem, jako v základní hře.

Námořníci
Každý námořník může na začátku velkého bodování převézt z pevniny na ostrovy pouze 1 figurku.

Zvláštní kartičky
25 zvláštních kartiček před začátkem hry zamíchejte a položte do balíčků lícem dolů na dvě určená pole na herním plánu. Ještě před dražbou začínajícího hráče na začátku každého kola vyložte na určená pole lícem nahoru 4 zvláštní kartičky. Získávání zvláštních kartiček.

Kdykoli hráč získá z herního plánu v tento moment nejdražší kombinaci kartičky a figurky, může si ihned vzít jednu z vyložených zvláštních kartiček. Hráč nezíská žádnou zvláštní kartičku, pokud si bere poslední zbývající kombinaci zdarma.

Získanou zvláštní kartičku si hráč položí vedle své pevniny (viz Zvláštní kartičky a jejich efekty).

V průběhu jednoho kola hry nelze získat více než 4 vyložené kartičky. Kartičky se na volná místa nedoplňují ihned, ale vždy až na začátku dalšího kola. Pokud získáte na zvláštních kartičkách nějaké „postavy“, není potřeba zásobovat je jídlem při závěrečném vyhodnocení rybářů.

Zvláštní kartičky a jejich efekty

Uveřejněno s laskavým souhlasem společnosti MindOK.


Odkazy:
Související články:
***

Žádné komentáře: