Pravidla: Dominion

Dominion je karetní hra pro 2 až 4 hráče s unikátním herním mechanismem. Na začátku máte jen několik karet měďáků a nevýznamných statků. Postupně ale svůj balíček obohacujete o nové karty, které vám umožňují různé akce a jejich kombinace. Všechny akce i nákupy nových karet provádíte pomocí karet, které jste již získali. Více o hře se dočtete v recenzi, zde najdete její celá pravidla >>>


CÍL HRY

Dominion je hra, v níž budujete svůj balíček karet. Ten představuje vaše Dominium. Balíček obsahuje vaše finanční zdroje, vítězné body a akce, které můžete provádět. Na začátku máte v balíčku malou nezajímavou sestavu statků a měďáků, ale doufáte, že na konci hry se bude skvět zlatem, provinciemi, obyvateli a stavbami vašeho hradu a království.

Hru vyhrává hráč, který má na jejím konci ve svém balíčku největší počet vítězných bodů.

HERNÍ MATERIÁL

Celkem 500 karet:
 • 130 karet peněz: 60 měďáků, 40 stříbrňáků, 30 zlaťáků
 • 252 karet království: 24 akčních karet (každá karta desetkrát): čarodějnice, dílna, dobrodruh, dřevorubec, důl, hostina, hradní příkop, jarmark, kancléř, kaple, knihovna, kovárna, laboratoř, lichvář, milice, přestavba, sklepení, špion, trh, trůnní sál, úředník, vesnice, zahrady, zasedání rady, zloděj
 • 48 karet s vítěznými body: 24 statků, 12 vévodství, 12 provincií
 • 30 karet prokletí
 • 32 podkladových karet
 • 1 karta zahodit kartu – smetiště
 • 7 prázdných karet
PŘÍPRAVA HRY

V každé hře jsou použity karty peněz, karty bodů, karty kleteb a karta smetiště.

Karty peněz
Nejprve budou vyloženy všechny karty měďáků, stříbrňáků a zlaťáků jako 3 oddělené balíčky otočené lícem nahoru. Z balíčku měďáků si každý hráč vezme 7 karet (viz rámeček níže: Balíček karet hráče na začátku hry).

Karty bodů
Potom budou vyloženy karty bodů rovněž do 3 balíčků otočených lícem nahoru. Po jednom balíčku statků, vévodství a provincií.
 • Při hře 3 a 4 hráčů je vyloženo vždy 12 karet statků, 12 karet vévodství a 12 karet provincií. 
 • Při hře 2 hráčů bude vyloženo vždy pouze po 8 kartách od každého z těchto tří druhů. 

Z nevyložených karet bodů si každý hráč vezme 3 statky (viz níže Balíček karet hráče na začátku hry). Případné zbývající karty bodů budou odloženy zpět do krabice.

Karty kleteb a karta smetiště

Nyní bude vyložen balíček karet kleteb, opět lícem nahoru. Ve hře 4 hráčů bude vyloženo všech 30 karet kleteb, ve hře 3 hráčů 20 a ve hře 2 hráčů 10 karet. Karta smetiště bude vyložena rovněž lícem nahoru,
ovšem nepočítá se do společné zásoby.

Z celkového počtu 25 karet království se v každé hře použije 10 z nich. Sestava těchto 10 karet se může každou hru měnit.

Karty království
Nyní budou vyloženy karty království. Z 25 karet království, které jsou ve hře k dispozici, bude vybráno 10, se kterými se bude hrát. Od každé z těchto 10 vybraných karet se vyloží kompletní balíček (10 karet). Jako sestavu karet pro první hru doporučujeme: dílna, dřevorubec, důl, hradní příkop, kovárna, milice, přestavba, sklepení, trh a vesnice (viz obrázek vlevo).

Hráči si však mohou vybrat i jiné, námi doporučené, sestavy karet (viz Doporučené sady deseti karet na konci pravidel) nebo si složit sestavu vlastní. Například můžete zamíchat podkladové karty a vrchních 10 vytažených určí, které karty království budou v této hře použity. Nebo si popořadě každý hráč zvolí jednu kartu království, až se jich vybere 10.

Bude-li pro hru zvolenou kartou království i zahrada, vyloží se při hře 3 či 4 hráčů 12 a při hře 2 hráčů 8 těchto karet. Zbývající karty království zůstanou v krabici a v dané hře již nebudou použity. Pod každý balíček karet v celé společné zásobě bude nyní ještě položena příslušná podkladová karta (rubem nahoru). Ty označí, že se balíček vyprázdnil.

Balíček karet hráče na začátku hry
Každý hráč má na začátku hry balíček karet, který se skládá ze 7 měďáků a 3 statků.

Nakonec bude ještě náhodně určen začínající hráč. Budete-li hrát více her za sebou, stane se hráč nalevo od vítěze poslední hry novým začínajícím hráčem. Při shodě bude začínající hráč určen náhodně z hráčů, kteří nezvítězili.

PRŮBĚH TAHU

Dominion je hrán v tazích. Hráč na řadě má na začátku svého tahu obyčejně 5 karet v ruce. Nyní provede svůj tah skládající se z následujících fází, které musí být vždy hrány v tomto pořadí:
 • 1. fáze: Akce – hráč může vykládat akční karty.
 • 2. fáze: Nákup – hráč může nakupovat karty.
 • 3. fáze: Úklid – hráč musí všechny vyložené a také všechny nevyložené karty odložit a dobrat si 5 karet pro svůj příští tah.
1. a 2. fáze může, 3. fáze musí být zahrána. Teprve až hráč ukončí svůj tah, je na řadě další hráč. Takto se pokračuje až do konce hry.

1. fáze: Akce

Během této fáze smí hráč vykládat akční karty. Akční karty jsou karty království, na kterých je nápis „AKCE“. Zpravidla může hráč vyložit pouze 1 akční kartu (1 volná akce). Avšak tento počet může být díky pokynům na určitých akčních kartách zvýšen (viz níže „+ X akcí“).

Když hráč vyloží akční kartu, položí ji před sebe lícem nahoru. Pak přečte nahlas text na kartě a provede uvedené pokyny shora dolů. Musí provést všechny na kartě uvedené pokyny, pokud je to možné. Hráč může vyložit akční kartu i tehdy, když některé nebo všechny pokyny provést nemůže. Hráč musí pokyny na vyložené akční kartě – pokud možno – kompletně provést dříve, než vyloží další akční kartu.

Všechny vyložené akční karty zůstávají až do fáze úklidu ležet před hráčem lícem nahoru. Hráči začínají hru bez akčních karet a nemohou tedy přinejmenším v prvních dvou tazích zahrát žádné akční karty.

Často používané pokyny na akčních kartách:
 • „+ X karet“ – Hráč si musí ihned dobrat do ruky X karet ze svého dobíracího balíčku. Je-li jeho dobírací balíček spotřebován, zamíchá svůj odkládací balíček a připraví si jej jako nový dobírací balíček. Nemá-li hráč ani potom dostatek karet ve svém dobíracím balíčku, dobere si pouze tolik karet, kolik může.
 • „+ X akcí“ – Hráč může vyložit X dalších akčních karet. Může-li hráč vyložit více karet, je užitečné udržet přehled o zbývajících akcích jejich hlasitým odpočítáváním. Předtím než vyloží další akční kartu, musí hráč provést – pokud možno – všechny pokyny uvedené na vyložené akční kartě. Hráč musí dokončit všechny své akce, než se přesune do nákupní fáze svého tahu.
 • „Odložit kartu“ – Pokud není výslovně uvedeno jinak, odkládá hráč kartu(y) z ruky. Hráč odkládá kartu(y) z ruky lícem nahoru na vlastní odkládací balíček. V určitých případech musí hráč oznámit, kolik karet odkládá, např. u karty sklepení. Odkládá-li hráč více karet současně, nemusí je spoluhráčům ukazovat. Vrchní karta odkládacího balíčku ale musí být viditelná vždy.
 • „Zahodit kartu“ – Likviduje-li hráč kartu(y), neodkládá ji na svůj odkládací balíček, ale na smetiště (zahazovací balíček). Karty na smetišti již nemohou být koupeny, ani se nevrací do společné zásoby karet.
 • „Vzít si“– Hráč si vezme kartu (většinou ze společné zásoby) a položí ji na svůj odkládací balíček, což znamená, že tuto kartu nemůže ihned využít. Pozor: „Vzít si“ se nachází v akční fázi a není to tedy žádný nákup.
 • „Ukázat kartu“ – Hráč odkryje kartu, ukáže ji všem hráčům, pak ji zase položí zpět lícem dolů. Pokud je hráč vyzván, aby ukázal vrchní karty ze svého dobíracího balíčku, a nemá v něm dostatek karet, musí odkládací balíček zamíchat a poté ukázat spoluhráčům požadované množství karet.
 • „Položit stranou“ – Hráč vyloží kartu na stůl lícem nahoru, aniž by provedl pokyny na kartě. Pokyn, který kartu stranou odložil, hráči rovněž určí, jak musí tuto kartu použít.
Oba následující pokyny vstupují v platnost teprve ve fázi nákup.
 • „+ 1 nákup“ – Hráč si může ve fázi nákupu koupit další kartu ze společné zásoby.
 • „+ (mince)“ – Hráč má navíc k dispozici X virtuálních mincí pro fázi nákup. Nedostává
 • žádnou kartu(y) peněz za + (mince).
Akční fáze končí, jakmile již hráč dále nemůže nebo nechce vykládat žádné akční karty. Obecně mohou být akční karty hrány pouze ve vlastní akční fázi. Karty reakce tvoří výjimku a mohou být zahrány i v jinou dobu.

Pokyny na akčních kartách mají vždy přednost. Díky pokynům na akčních kartách mohou být prakticky všechna pravidla zcela nebo částečně zrušena případně změněna.

Vyložené akční karty zůstávají ležet lícem nahoru až do fáze úklidu.

Příklad:
 1. Daniel zahrál jako svou volnou akci kovárnu. Musí si ihned dobrat do ruky 3 karty ze svého dobíracího balíčku (+ 3 karty). Nezávisle na tom, jaké karty si dobere, je jeho akční fáze u konce.
 2. Daniel má v ruce vesnici a kovárnu. Nejdříve vyloží jako volnou akci vesnici. Musí si ihned dobrat do ruky 1 kartu z dobíracího balíčku (+ 1 karta). Vesnice mu umožňuje provést další akce (+ 2 akce), tj. může vyložit další 2 akční karty. Nyní zahraje kovárnu a ihned si dobere 3 karty (+ 3 karty). Mezi dobranými kartami je dřevorubec. Daniel vyloží také jeho (pokyny na kartě dřevorubec hrají roli až ve fázi nákup). Daniel provedl 3 akce, 1 volnou a 2 další díky vesnici. Využil všechny 3 akce (= zahrál 3 akční karty). Jeho akční fáze skončila.
 3. Daniel má v ruce dílnu a milici. Žádná z těchto dvou karet mu neumožní provést další akce (žádná nemá + X akce). Musí se tedy rozhodnout, kterou z obou karet vyloží jako volnou akci. Rozhodne se vyložit kartu milice. (Účinek karty je vysvětlen v přehledu karet.) Dílna mu zůstává v ruce, ale v tomto tahu ji již nemůže využít. Jeho akční fáze skončila.
2. fáze: Nákup

Ve fázi nákupu smí Hráč kupovat karty ze společné zásoby. Může kupovat veškeré karty ze společné zásoby (karty peněz, karty bodů, karty království a dokonce i karty kleteb). Karty ze smetiště nesmí být koupeny. Zpravidla smí hráč koupit pouze jednu kartu za tah (1 volný nákup). Tento počet se však může zvýšit díky akčním kartám (viz výše „+ 1 nákup“).

Cena karty je uvedena v levém dolním rohu. Aby si mohl hráč kartu koupit, položí jednu nebo více karet s penězi ze své ruky lícem nahoru na stůl. K těmto kartám peněz mohou být připočítány virtuální mince (viz výše „+ “) na jeho vyložených akčních kartách. Potom si hráč vybere kartu ze společné zásoby, jejíž cena je stejná nebo nižší, než je vyložená suma peněz, a položí ji lícem nahoru na svůj odkládací balíček, tj. právě zakoupenou kartu hráč ještě nemůže využít v tom tahu, kdy ji koupil. Může-li a chce-li hráč provést více nákupů, může vyloženou sumu peněz (karty peněz a virtuální peníze) na své nákupy libovolně rozdělit.

Vyložené karty peněz zůstávají až do fáze úklidu ležet lícem nahoru.

Příklad:
 1. Lumír má v ruce 3 mince (3 měďáky). Jako svůj volný nákup vyloží tyto 3 měďáky před sebe a kupuje si za ně ze společné zásoby 1 stříbrňák (cena: 3 mince). Stříbrňák položí na svůj odkládací balíček. Jeho fáze nákupu skončila.
 2. Lumír má v ruce 3 mince (3 měďáky). Ve své předchozí akční fázi vyložil kartu milice, která mu nyní přináší dvě virtuální mince. Vykládá tedy své 3 měďáky lícem nahoru před sebe a dohromady s virtuálními mincemi má k dispozici 5 mincí. Kupuje si akční kartu důl (cena: 5 mincí) ze společné zásoby a pokládá ji lícem nahoru na svůj odkládací balíček. Jeho fáze nákupu skončila.
 3. Lumír má v ruce 4 mince (2 měďáky, 1 stříbrňák). Ve své předchozí akční fázi vyložil dřevorubce, který mu nyní přináší 2 virtuální mince a jeden nákup navíc (+1 nákup). Lumír vykládá své 4 mince lícem nahoru před sebe a dohromady s virtuálními mincemi má k dispozici 6 mincí až na 2 nákupy. Kupuje si ze společné zásoby akční kartu trh (cena: 5 mincí) a 1 měďák (cena: 0 mincí) a pokládá obě karty lícem nahoru na svůj odkládací balíček. Šestou minci nechává propadnout. Jeho fáze nákupu skončila.
3. fáze: Úklid

Karty, které hráč během tahu odložil nebo koupil, již leží na jeho odkládacím balíčku. Nyní na odkládací balíček odloží všechny vyložené akční karty a karty peněz a také své karty v ruce. Ačkoli hráč nemusí spoluhráčům ukazovat své karty v ruce, odkládá své karty vždy lícem nahoru na svůj odkládací balíček, takže spoluhráči mohou vidět vrchní kartu.

Poté si hráč dobere 5 karet z dobíracího balíčku a vezme si je do ruky. Má-li ve svém dobíracím balíčku méně než 5 karet, tak si nejprve dobere zbývající karty, potom zamíchá svůj odkládací balíček a z něj vytvoří nový dobírací balíček. Z nového dobíracího balíčku si dobere tolik karet, aby jich měl v ruce 5.

Má-li hráč svých nových 5 karet v ruce, je na tahu další hráč. Zkušený hráč může svůj tah začít již během fáze úklidu předchozího hráče. Je-li však vyložena útočná akční karta, musí mít všichni hráči ukončeny své fáze úklidu, aby mohl být útok správně proveden.

Upozornění ke kartám peněz, akcí a bodů:
Karty peněz a akční karty může hráč během hry využít mnohokrát. Pokládá sice karty ve fázi úklidu na svůj odkládací balíček. Avšak až se tento stane novým dobíracím balíčkem, budou dané karty opět k dispozici. Z tohoto důvodu jsou karty peněz vždy považovány za opakující se zdroj příjmu a ne za zdroj, který je po použití spotřebován. Obdobně je to i s akčními kartami: mohou být stále znovu vykládány, jakmile je má hráč opět v ruce.

Karty bodů hráči překážejí. Dostává je stále znovu do ruky, ale nemůže je během hry využívat. Přesto musí v pravou chvíli začít s jejich sbíráním, neboť pouze karty bodů se na konci hry počítají.

KONEC HRY


Hra skončí na konci tahu, ve kterém nastane jedna ze dvou následujících podmínek:
 • Balíček provincií je prázdný nebo
 • jsou prázdné 3 libovolné balíčky ve společné zásobě.
Nyní si hráči sečtou všechny body v celém svém balíčku karet (karty v ruce, odkládací balíček i dobírací balíček). Hráč s největším počtem bodů ve hře vítězí. Při shodě více hráčů s největším počtem bodů vyhraje ten, který odehrál méně tahů. Pokud je stále shoda, tak se tito hráči o vítězství dělí.

DOPORUČENÉ SADY DESETI KARET

Dominion můžete hrát s jakoukoli sadou 10 karet království, ale níže uvedené sady jsou sestaveny tak, aby zdůraznily vzájemné působení některých karet a některé zajímavé herní strategie.
 • První hra: dílna, dřevorubec, důl, hradní příkop, kovárna, milice, přestavba, sklepení, trh, vesnice.
 • Velké peníze: dobrodruh, důl, hostina, kancléř, kaple, laboratoř, lichvář, trh, trůnní sál, úředník.
 • Interakce: hradní příkop, jarmark, kancléř, knihovna, milice, špion, úředník, vesnice, zasedání rady, zloděj.
 • Změna velikosti: čarodějnice, dílna, dřevorubec, hostina, kaple, laboratoř, sklepení, vesnice, zahrada, zloděj.
 • Náves: dřevorubec, jarmark, knihovna, kovárna, přestavba, sklepení, trh, trůnní sál, úředník, vesnice.

Uveřejněno s laskavým souhlasem společnosti Albi.

Odkazy:
Související články:

Chcete si hru koupit?

Dominion lze pořídit v e-shopech za cenu od (Zdroj: Heureka.cz)
Porovnat ceny >>


***

Žádné komentáře: